Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Placcaten, ordonnantien ende reglementen, op't stuck vande lijf-tocht, sulcx als de selve van outs tot herwaerts toe op alle voorvallen van hongers-noot en dieren-tijdt beraemt zijn ende ghedaen publiceeren; ten meeren-deels door de e.e. groot-mog. h.h. de Staten van Hollant ende West-Frieslant : by een vergadert ende met verscheyden ghelijck-formighe ordonnantien ende reglementen, met verdere betrachtingen bevesticht

This email address is used for sending the document.